Wirtualna wycieczka
home memori znane memori memori zbiorowe cmentarze artykuły pomoc
Memori wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa mapa
Memori twoje konto
podaj e-mail
podaj hasło
kobieta mężczyzna
zapoznałem się i akceptuję regulamin
Regulamin serwisu internetowego memori.pl
 
 
1.      Informacje ogólne i definicje
 
1.1   Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego memori.pl, zakres praw i obowiązków jego zarejestrowanych Użytkowników, którymi mogą być osoby fizyczne, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, jak również zasady wyłączania odpowiedzialności Vimedia z tytułu świadczenia usług
1.2   Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści.
1.3   Rozpoczęcie korzystania z serwisu memori.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika zasad przewidzianych w treści regulaminu Serwisu oraz warunków jakie muszą spełnić Użytkownicy chcąc korzystać z Serwisu i to wg stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia do Serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu.
1.4   Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.4.1     Regulaminie- należy przez to rozumieć treść niniejszego regulaminu,
1.4.2     Vimedia- należy przez to rozumieć Vimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Jasnej 14a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000342255, REGON 241278711, NIP 6312601178, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 PLN (trzydziestu tysięcy złotych),
1.4.3     Serwisie- należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem memori.pl,
1.4.4     Użytkowniku- należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz przejście procesu rejestracji uzyskuje dostęp do usług i funkcjonalności oferowanych przez Vimedia w ramach Serwisu. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może się zarejestrować wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego,
1.4.5     Panelu użytkownika- należy przez to rozumieć miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie,
1.4.6     Koncie- należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Serwisu rekord, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
1.4.7     Administratorze- należy przez to rozumieć osobę lub osoby wyznaczone przez Vimedia, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników,
1.4.8     Profilu osoby zmarłej– jest to internetowa karta w Serwisie zawierająca informacje dot. danej osoby zmarłej. Serwis używa słowa „memori” dla profilów zmarłych osób prywatnych oraz „znane memori” dla profilów zmarłych osób publicznych,
1.4.9     Kondolencjach– informacja dowolnej treści np. o żalu i współczuciu dla osoby związanej z osobą zmarłą zamieszczona w Serwisie przez zarejestrowanego Użytkownika,
1.4.10     Loginie– indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji i będąca rzeczywistym adresem e-mail. Dla bezpieczeństwa użytkownika, Login nie powinien być związany bezpośrednio z rzeczywistymi danymi Użytkownika. Login i hasło służące do logowania, są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim pod groźbą usunięcia Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim wraz ze wszelkimi konsekwencjami, jakie może to spowodować,
1.4.11     Najbliższej rodzinie zmarłego– do osób z najbliższej rodziny zmarłego zalicza się: męża, żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuki, dziadków.
1.5   Memori.pl jest serwisem internetowym o charakterze portalu społecznościowego, który jest wirtualnym miejscem pamięci o osobach zmarłych, gdzie w sposób szczególny należy zachować powagę i szacunek, zarówno dla samej pamięci o osobach zmarłych, jak i dla dóbr osobistych najbliższej rodziny osób zmarłych.
1.6   Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, zawartości baz danych o tematyce związanej z pamięcią o osobach zmarłych oraz innymi tematami z zakresu powiązanego z branżą funeralną.
1.7   Serwis umożliwia swoim zarejestrowanym Użytkownikom m.in. nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie informacji, kondolencji oraz treści graficznych dot. bliskich im osób zmarłych, a w szczególności zmarłych osób publicznych, odszukiwania ich rzeczywistych miejsc pochówku, w szczególności na cmentarzach rozmieszczonych w Polsce i na świecie. Serwis udostępnia również Użytkownikom do przeglądania bazę Cmentarzy, kondolencji publikowanych w Serwisie przez Użytkowników i redakcję serwisu memori.pl oraz stwarza zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom możliwość dodawania wiadomości, zdjęć oraz linków do zewnętrznych treści multimedialnych.
1.8   Wszelkie zamieszczone treści, informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie dla łatwości ich odszukania albo wypowiedziami i treściami przesłanymi przez Użytkowników, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
1.9   Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych oraz wszelkie treści graficzne, włączając w to zdjęcia Cmentarzy podlegają ochronie prawnej.
 
 
2. Regulacja świadczenia usług.
 
2.1   Profile osób zmarłych oraz kondolencje czy wyrazy pamięci zamieszczane w Serwisie memori.pl są przez Użytkowników za wiedzą i zgodą osób zlecających ich publikację.
2.2   Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2.3   Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
2.4   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili rejestracji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
2.5   Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym: imię, nazwisko oraz aktualnie działający adres poczty elektronicznej, niezbędny do potwierdzenia rejestracji i aktywacji Konta.
2.6   Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2.7   Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
2.7.1 dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
2.7.2 zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
2.7.3 dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, są zgodne ze stanem faktycznym,
2.7.4 umieszczenie w Serwisie wizerunku oraz informacji o osobie zmarłej nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą najbliższej rodziny zmarłego,
2.7.5 będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku i podstawowych danych w bazie Serwisu,
2.7.6 wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane w Serwisu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, praw majątkowych i osobistych,
2.7.7 nie będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego oświadczam, że posiadam prawo do wizerunku osoby zmarłej lub otrzymałem od najbliższej rodziny zgodę na publikację wizerunku osoby zmarłej oraz innych informacji związanych z osobą zmarłą,
2.7.8 jednocześnie poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zobowiązuję się wstąpić w miejsce Administratora Serwisu w przypadku roszczeń prawnych osób posiadających prawo do wizerunku osoby zmarłej,
2.7.9 wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym: informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach w działaniu Serwisu,
 
 
3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 
3.1   Administratorem danych osobowych jest spółka Vimedia, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.).
3.2   Dane Użytkownika zarejestrowanego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych, do użytku wewnętrznego spółki Vimedii.
3.3   Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
3.4   Dodawanie wiadomości oraz zdjęć osób zmarłych podlega ustawie o ochronie dóbr osobistych, którą zapewniają przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.). W szczególności chodzi o dobro określane mianem „kultu pamięci o osobie zmarłej”, które przysługuje bliskim żyjącym zmarłego.
3.5   Administrator poprzez moderowanie informacji oraz wszelkich treści nadsyłanych przez Użytkowników dokłada wszelkich starań aby ich treść nie naruszała prawa ani dobrych obyczajów jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych danych osób zmarłych i ich wizerunku, wspomnień czy komentarzy.
3.6   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za weryfikacje i uwierzytelnienie powiązań rodzinnych Użytkownika zarejestrowanego ze zmarłą osobą.
3.7   Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny całych wpisów bądź ich części tj. wspomnień lub komentarzy lub zdjęć czy linków do zewnętrznych treści oraz innych wiadomości dodanych przez Użytkowników Serwisu.
3.8   W przypadku zgłoszenia naruszenia regulaminu, a w szczególności domniemania złamania ustawy o ochronie dóbr osobistych rodziny osób zmarłych ( przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Administrator skontaktuje się droga poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas rejestracji) z Użytkownikiem zarejestrowanym, wobec którego zostało wniesione zażalenie.
3.9   W kwestiach spornych Administrator decyduje o losach kont, wpisów w Serwisie; decyzja Administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
3.10  Usunięcie Profilu zmarłego może odbyć się z inicjatywy Użytkownika zarejestrowanego lub przez Administratora, bez podania przyczyny oraz na wniosek sądu.
3.11  Sprawy o ochronę dóbr osobistych pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a osobami trzecimi wnoszącymi zażalenie rozpatrują sady powszechne.
3.12  Użytkownik, który zamieszcza treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną, względem Administratora.
3.13  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, którzy, wykorzystają informacje zawarte w bazie Serwisu, w sposób niezgodny z prawem.
3.14  Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści, wizerunku osób zmarłych lub osób fikcyjnie podanych za zmarłych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
3.15  Treści zamieszczane przez Użytkowników zarejestrowanych nie są poglądami i opiniami Administratora.
3.16  Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie niezamawianych informacji o charakterze komercyjnym typu spam, treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających polskie normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
3.17  Administrator nie wykorzystuje haseł użytkowników. Nigdy nie kieruje zapytania o login czy hasło, w sytuacji innej niż logowanie. W przypadku, kiedy takie zdarzenie ma miejsce należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.
3.18  Hasła do kont użytkowników przechowywane są w postaci zaszyfrowanej i nie mogą być odtworzone. Z uwagi na to odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z utratą hasła lub jego pozyskanie przez osoby trzecie, ponosi, wyłącznie Użytkownik zarejestrowany.
3.19  Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikami zarejestrowanymi. Dane, zgromadzone do momentu zaprzestania działalności Serwisu, zostaną zabezpieczone w archiwum Administratora. Po zaprzestaniu działalności nie jest możliwe uzyskanie przez użytkowników wglądu do danych w archiwum.
 
 
4. Warunki techniczne.
 
4.1   Niezbędnym warunkiem dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki internetowej, akceptującej pliki typu cookies oraz osobiste konto poczty e-mail.
4.2   Administrator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.
4.3   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innymi przyczynami związanymi z działaniem sprzętu Administratora.
4.4   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na Kontach Użytkowników zarejestrowanych, nadesłanych materiałów zdjęciowych, danych w profilach zmarłych, treści kondolencji, wspomnień, komentarzy i innych wpisów.
4.5   Administrator dopuszcza możliwość usuwania lub przenoszenia do archiwum najstarszych wpisów tj. kondolencji, wspomnień czy komentarzy.
4.6   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości korzystania z funkcji Serwisu, wynikające z konserwacji lub ulepszania systemu.
 
 
5. Zablokowanie i usunięcie konta.
 
5.1   Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5.2   Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika zarejestrowanego, usunięcia całych lub części treści dokonywanych wpisów przez Użytkownika, bez podania przyczyny.
5.3   Rozwiązanie umowy przez Użytkownika zarejestrowanego polega na usunięciu przez niego Konta z Serwisu, co oznacza równoczesne usunięci wszystkich informacji, wiadomości mailowych i zdjęć dodanych wcześniej przez Użytkownika. Natomiast dodane kondolencje czy wspomnienia na Profilach osób zmarłych pozostaną oznaczone w Serwisie jako dodane przez Użytkownika usuniętego.
5.4   Usunięcie Konta przez Użytkownika bądź Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
5.5   Po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem, Administrator, w celach bezpieczeństwa oraz na wypadek ewentualnych roszczeń, będzie przechowywał informacje podane podczas rejestracji konta w archiwum Administratora. Po archiwizacji informacje te zostaną usunięte z Serwisu a login Użytkownika zostanie udostępniony do ponownej rejestracji.
 
 
6. Postanowienia Końcowe
 
6.1   Regulamin jest dostępny w Serwisie memori.pl pod adresem www.memori.pl/regulamin.html
6.2   Naruszenia niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie na adres spółki Vimedia. Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia regulaminu jedynie w przypadku, gdy uzna taką odpowiedź za konieczną. W pozostałych przypadkach postępowanie w sprawie odbywa się bez informowania osoby zgłaszającej.
6.3   Regulamin może być zmieniony przez administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny. Użytkownik nie ma możliwości indywidualnego negocjowania zmian w regulaminie.
6.4   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator opublikuje obowiązujący tekst Regulaminu na stronach Serwisu, z adnotacją o dokonanych zmianach w Regulaminie.
6.5   Regulamin wchodzi w życie natychmiast, po opublikowaniu na stronie Serwisu.
6.6   Gdy zmiany w regulaminie zostaną opublikowane, zalogowanie się użytkownika zarejestrowanego na swoje konto w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu w całości, wraz z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie zgadza się z postanowieniami regulaminu jedyną dozwoloną czynnością jest usuniecie konta.
6.7   Użytkownik zarejestrowany ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta.
6.8   Usunięcie konta Użytkownika z serwisu memori.pl jest realizowane przez Administratora na polecenie Użytkownika, zgłoszone poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.memori.pl/kontakt.html