Wirtualna wycieczka
home memori znane memori memori zbiorowe cmentarze artykuły pomoc
Memori wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa
wyszukiwarka zaawansowana: tekstowa mapa
Memori twoje konto
podaj e-mail
podaj hasło
kobieta mężczyzna
zapoznałem się i akceptuję regulamin
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Szanowny Użytkowniku serwisu memori.pl przywiązujemy dużą wagę do poszanowania Twoich praw, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego prawa do ochrony prywatności. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności opisującą stosowane przez nas zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych. Zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniamy co najmniej jeden z wymienionych warunków przetwarzania danych osobowych:
 
Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • minimalizacja danych
 • ograniczenie celu
 • prawidłowość
 • ograniczenie przechowywania
 • integralność i poufność    
Warunki przetwarzania danych osobowych w zgodzie z prawem:
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
 
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Użytkowników serwisu memori.pl (dalej "Serwis") jest: Spółka vimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 11/32, KRS: 0000342255, NIP: 6312601178. e-mail:  biuro@vi-media.pl.
 
ŹRÓDŁO DANYCH I RODZAJ:
Dane Osobowe Użytkownika pozyskujemy od Ciebie podczas rejestracji konta w naszym Serwisie oraz w trakcie korzystania z naszego Serwisu, w tym rejestrowania i  procesowania przez Użytkownika płatności za płatne usługi Serwisu. Dane Osobowe obejmują w szczególności:
 • dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym konta w Serwisie
 • datę przystąpienia do Serwisu oraz adres IP, z którego komunikujesz się z Serwisem
 • dane dotyczące dokonanych przez Użytkownika w Serwisie płatności za płatne usługi Serwisu, w tym historia transakcji
 • historia komunikacji z Użytkownikiem
 • logi serwera obsługującego Serwis
Podczas rejestracji konta w Serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, miejscowość, płeć, adres email, hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o akceptację warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu.
 
Podczas Twoich wizyt w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, w tym Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Zwróć uwagę na część poświęconą plikom cookie.
 
PODANIE DANYCH / SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy i ich niepodanie uniemożliwia świadczenie usług przez Serwis.
 
Rejestracja konta w Serwisie jest konieczna, aby było możliwe skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Serwis.
 
CEL PRZETWARZANIA:
Dane Osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane przez Administratora są w celu:
 • świadczenia usług oferowanych bezpłatnie w Serwisie, w tym prezentowania (graficznego i/lub tekstowego) części danych w Serwisie
 • świadczenia usług oferowanych odpłatnie oraz realizację złożonych zamówień zakupowych przez Użytkownika
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 • archiwizacji
 • spełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń
PODSTAWA PRZETWARZANIA:
Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresie Danych Osobowych Użytkownika:
 • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Serwis (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  np. w przypadku danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie
 • wykonanie umowy sprzedaży usług płatnych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. w przypadku danych podanych podczas składania zamówień
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -  np. związany z prowadzeniem rachunkowości
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jaki ma w tym aby udzielać swoim Użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem – np. w związku z komunikacją z Użytkownikiem w celu zapewnienia mu   niezbędnej informacji
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • ewentualna zgoda Użytkownika wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 
ODBIORCY DANYCH / USŁUGI ZEWNĘTRZNE:
Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umów sprzedaży, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi Serwisu. Lista tych podmiotów:
 • dostawca usług obsługujących płatności PayU S.A., (w przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Użytkownika w Serwisie zakupami)
 • dostawca usług hostingowych, świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dzięki  któremu jest możliwe prowadzenie Serwisu oraz ewidencji sprzedaży
 • osoby lub podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność i/lub świadczące wsparcie techniczne
 • podmioty będące procesorami w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami  realizowanymi w jego imieniu
 • biuro księgowe
 • kancelarie zapewniające wsparcie prawne
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
 
OKRES  PRZETWARZANIA:
Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Serwis, przez którąkolwiek ze stron
 • dobiegnie końca okres,który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora
 • dobiegnie końca okres świadczenia usługi, w tym nastąpi wypisanie się z Serwisu
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 
PROFILOWANIE:
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których Użytkownik Serwisu może skorzystać. Lista przysługujących praw:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych)
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.
 
Użytkownik Serwisu ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:
Z Administratorem w sprawach związanych z Państwa Danymi Osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://www.memori.pl/kontakt.html lub pod adresem mailowym: kontakt@memori.pl.
 
 
ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Komunikacja między komputerem Użytkownika, a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie również poprzez publikację Newsa na stronie głównej Serwisu.
 
Zmiany obowiązują od 25.05.2018r.